top of page

Naše služby

Naše
OBČIANSKE PRÁVO

Naša kancelária poskytuje komplexné služby v oblasti občianskeho práva vrátane vymáhania pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní, prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a zastupovania v rodinných veciach. Naša kancelária sa zaoberá aj vyporiadavaním podielového spoluvlatníctva k nehnuteľnostiam a zastupovaním vlastníkov voči SPF. V prípade potreby efektívne a rýchlo zabezpečíme odkúpenie spoluvlastníckych podielov v správe SPF.

Image by Giammarco
Court
OBCHODNÉ PRÁVO

V oblasti obchodného práva ponúkame právne služby spojené s zakladaním a zmenami obchodných spoločností vrátane zlučovania, rozdelenia a splynutia. Naša kancelária sa tiež zaoberá vypracovaním a pripomienkovaním zmlúv podľa požiadaviek klienta, vymáhaním pohľadávok z obchodnoprávnych vzťahov a poskytuje právne poradenstvo a vypracovanie právnych analýz.

TRESTNÉ PRÁVO

V oblasti trestného práva poskytujeme obhajobu obvinených v trestnom konaní a zastupovanie poškodených v trestnom konaní.

Power of Attorney
Law
PRACOVNÉ PRÁVO

Poskytujeme komplexné právne služby v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vrátane neplatného skončenia pracovného pomeru a nevyplatenia mzdy a odstupného. Okrem toho zabezpečujeme vypracovanie a pripomienkovaním pracovných zmlúv a dohôd, právne poradenstvo a vypracovanie právnych analýz pre zamestnancov aj zamestnávateľov.

Stack of Files
Office
REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Zaoberáme sa aj podávaním návrhov na zápis do registra partnerov verejného sektora a overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ako odborníci na právo duševného vlastníctva vám pomôžeme chrániť vaše duševné vlastníctvo. Naša právna kancelária poskytuje služby zamerané na registráciu ochranných známok, úžitkových vzorov a dizajnov. Okrem toho poskytujeme právne služby vo veci práv z patentov, vynálezov, ochranných známok, obchodných mien, obchodných tajomstiev, technických postupov a know-how.

RODINNÉ PRÁVO

Poskytujeme služby v oblasti rodinného práva, zastupovanie v konaniach o rozvod manželstva, staroslivosti o maloleté deti, výživné na maloleté deti a pod. Vypracujeme Vám návrh rodičovskej dohody podľa Vaich požiadaviek a zabezpečíme všetky úkony spojené so schválením rodičovskej dohody súdom. Po rozvode manželstva zabezpečíme úkony potrebné pre vyporiadanie bezpodielového spoluvlatníctva manželov a v prípade potreby podáme žalobu o vyporiadanie bezpodielového spoluvlatníctva manželov a zabezpečíme Vám zastupovanie v konaní pred súdom.

bottom of page