top of page

Prevod spoluvlastníckeho podielu a predkupné právo

Každý spoluvlastník má k svojmu spoluvlastníckemu podielu dispozičné oprávnenie. Znamená to, že môže k svojmu spoluvlastníckemu podielu bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov napr. zriadiť záložné právo, ustanoviť dediča a pod. Toto dispozičné oprávnenie spoluvlastníka zákon obmedzuje predkupným právom ostatných spoluvlastníkov. Predkupné právo podielových spoluvlastníkov má vecnú povahu; pôsobí teda aj voči tretím osobám.

V ustanovení § 140 OZ je zakotvené zákonné predkupné právo spoluvlastníkov, ktoré je potrebné odlíšiť od zmluvného predkupného práva podľa § 602 a nasl. OZ.

Spoluvlastník, ktorý chce svoj podiel previesť na inú osobu, musí ostatným spoluvlastníkom urobiť tzv. ponuku na odkúpenie podielu. Uvedenej povinnosti korešponduje právo ostatných spoluvlastníkov na odkúpenie ponúknutého spoluvlastníckeho podielu (zákonné predkupné právo). Záleží potom na nich, aby sa medzi sebou dohodli, kto kúpi ponúknutý spoluvlastnícky podiel. Môžu sa napr. dohodnúť, že ho odkúpi len jeden alebo len niekoľkí z nich.

Pre ponuku na spoluvlastnícky podiel k hnuteľnej veci zákon nepredpisuje žiadnu formu. Napriek tomu musí ísť o prejav výslovný, nie urobený mlčky. V prípade nehnuteľnosti musí mať ponuka písomnú formu. Ak predkupné právo prináleží viacerým osobám, ponuka musí byť urobená všetkým spoluvlastníkom.

V čase ponuky spoluvlastníckeho podielu ostatným spoluvlastníkom nemusí existovať konkrétny kupujúci pre prípad, že oprávnený spoluvlastník ponuku na kúpu neprijme. Kupujúcemu však vec nemôže byť prenechaná za nižšiu cenu, príp. za výhodnejších podmienok, než ktoré boli obsiahnuté v ponuke oprávnenému spoluvlastníkovi. Pokiaľ kupujúci kúpnu zmluvu následne neuzavrie, spoluvlastnícky podiel možno previesť po zániku predkupného práva oprávneného na iného kupujúceho, avšak za rovnakých podmienok, ako boli uvedené v pôvodnej ponuke.

Lehotu na uplatnenie predkupného práva zákon upravuje osobitne pre hnuteľné a nehnuteľné veci. Pre hnuteľné veci je zákonom stanovená lehota na uplatnenie predkupného práva 8 dní a pre veci nehnuteľné je lehota 2 mesiace. Uvedenú lehotu nemožno jednostranne skrátiť. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne.

V prípade, že spoluvlastník svoje predkupné právo nevyužije, prichádza do úvahy predaj spoluvlastníckeho podielu inej osobe. Pre taký prípad bude vhodné vyžiadať si od spoluvlastníkov písomné vyjadrenie o neuplatnení predkupného práva, aby nemohli neskôr namietať neplatnosť zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na inú osobu.

Zákonné predkupné právo má povahu vecného práva, t. j. pôsobí aj voči právnym nástupcom povinnej osoby. Týka sa nielen prípadu odplatného, ale aj bezodplatného prevodu spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy. Netýka sa bezodplatného prevodu ani dispozície spoluvlastníka so spoluvlastníckym podielom pre prípad smrti (ustanovenie dediča závetom pre prípad smrti).

Ak spoluvlastník porušil pri prevode svojho podielu ponukovú povinnosť, môže sa ďalší spoluvlastník žalobou domáhať, aby súd uložil kupujúcemu povinnosť uzavrieť so žalobcom zmluvu o prevode podielu za rovnakých podmienok, za ktorých žalovaný nadobudol spoluvlastnícky podiel. Rovnako má právo domáhať sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu. V tomto prípade bude žalobcom oprávnený spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené a žalovaným kupujúci, ktorý spoluvlastnícky podiel nadobudol.

Spoluvlastník nemá ponukovú povinnosť voči ostatným spoluvlastníkom, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu na blízku osobu. Blízkou osobou je jednak príbuzný v priamom rade (napr. súrodenec, manžel, dieťa) a jednak iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom za predpokladu, že by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako ujmu vlastnú.

(pozri tiež nález ÚS ČR, sp.zn.: I.ÚS 156/2005).

Naša advokátska kancelária LM legal so sídlom v Liptovskom Mikuláši poskytuje právne služby aj v oblasti občianskeho práva. V prípade prevodu vlastníckeho práva k hnuteľným či nehnuteľným veciam vám poskytneme komplexné poradenstvo a právne služby (http://lmlegal.eu/sluzby-2/).

Recent Posts

See All

Nezastavili ste na STOPke?

Stalo sa Vám niekedy, že Vás policajti obvinili zo spáchania priestupku napriek tomu, že ste si neboli vedomí žiadneho protiprávneho konania? Čo robiť v takom prípade? V zásade máte dve možnosti. Buď

Zákaz styku rodiča s dieťaťom

Právo styku rodiča s dieťaťom je jeho právom, ktoré mu vznikne v okamihu, keď je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča. Do doby, keď je dieťa v starostlivosti obidvoc

Vyživovacia povinnosť k plnoletým deťom

V zmysle ust. § 62 ods. Zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú n

Commentaires


bottom of page