top of page

Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Procesný úkon účastníka adresovaný súdu, ktorým žiada len o ospravedlnenie svojej neúčasti na nariadenom pojednávaní a iba vysvetľuje jej dôvod bez toho, aby zároveň požiadal o odročenie tohto pojednávania, nemožno považovať za žiadosť účastníka o odročenie súdneho pojednávania v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p.

uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 6. február 2013, sp. zn. 5 Cdo 345/2012

Podaním zo 16. júla 2012, doručeným Krajskému súdu v Trenčíne, označeným ako „ospravedlnenie“, sa žalovaný ospravedlnil z neúčasti na súdnom pojednávaní z dôvodu, že v dňoch 25. júla 2012 až 24. júla 2012 bude na plánovanej ceste v zahraničí.

Vychádzajúc z obsahu tohto podania (viď § 41 ods. 2 O.s.p.) je zrejmé, že žalovaný mal v úmysle oznámiť svoju neprítomnosť na nariadenom súdnom pojednávaní a požiadať o jej ospravedlnenie; z ničoho ale nemožno vyvodiť, že by obsahom tohto podania bola aj jeho žiadosť o odročenie tohto pojednávania.

Procesný úkon účastníka adresovaný súdu, ktorým (len) žiada o ospravedlnenie svojej neúčasti na nariadenom pojednávaní a (iba) vysvetľuje jej dôvod bez toho, aby zároveň požiadal o odročenie tohto pojednávania, nemožno považovať za žiadosť účastníka o odročenie súdneho pojednávania v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej republiky už v uznesení z 26. februára 1998 sp.zn. 3 Cdo 1/98, ktoré bolo uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky pod č. 120/1999, dospel k záveru, že za postup odnímajúci účastníkovi možnosť pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.) nemožno označiť, keď súd vec prejedná v neprítomnosti účastníka, ktorý síce zaslal súdu lekárske potvrdenie o svojom ošetrení a práceneschopnosti, ale nepožiadal o odročenie pojednávania. Podľa právneho názoru dovolacieho súdu bola v prejednávanej veci obdobná situácia – aj tu účastník oznámil súdu dôvod svojej neúčasti na nariadenom pojednávaní, avšak nepožiadal o odročenie pojednávania.

Naša advokátska kancelária LM legal so sídlom v Liptovskom Mikuláši v rámci poskytovania právnych služieb zastupuje klientov pred súdmi v občianskom súdnom konaní, ako aj v trestnom konaní (http://lmlegal.eu/sluzby-2/).

Recent Posts

See All

Stalo sa Vám niekedy, že Vás policajti obvinili zo spáchania priestupku napriek tomu, že ste si neboli vedomí žiadneho protiprávneho konania? Čo robiť v takom prípade? V zásade máte dve možnosti. Buď

Právo styku rodiča s dieťaťom je jeho právom, ktoré mu vznikne v okamihu, keď je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča. Do doby, keď je dieťa v starostlivosti obidvoc

V zmysle ust. § 62 ods. Zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú n

bottom of page