top of page

Je možné natáčať policajta na video?

Mnohí z nás sa isto priamo alebo nepriamo stretli so služobným zákrokom príslušníka policajného zboru, resp. iného verejného činiteľa, ktorý bol, dajme tomu, na hrane. V takýchto prípadoch vyvstáva otázka, či je alebo nie je možné natáčať na video policajta pri výkone služobných povinností.

V zmysle ustanovenia § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že obrazové snímky a záznamy týkajúce sa fyzickej osoby nemožno bez jej výslovného súhlasu vyhotoviť alebo použiť. Výnimku predstavujú tzv. zákonné licencie, teda použitie takýchto záznamov na úradné, vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ako je to však s verejnými činiteľmi?

V tejto súvislosti poukazujem na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 44/00-133. (http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=17829) „Podľa právneho názoru ústavného súdu za súčasť základného práva na súkromie a ani za prejav osobnej povahy (v zmysle § 11 Občianskeho zákonníka) nemožno u verejného činiteľa – zamestnanca mestskej polície považovať výkon jeho zákonom upravenej služobnej právomoci na verejnosti. Zatiaľ čo do súkromia osôb, a teda aj do predmetu ochrany osobnosti patria zásadne otázky týkajúce sa ich intímnej sféry (písomnosti osobnej povahy, zvukové záznamy prejavov osobnej povahy), v prípade výkonu ústavnej alebo zákonnej právomoci verejných činiteľov na verejnosti ide o diametrálne odlišné otázky verejnej, a nie súkromnej sféry, ktoré nemožno v žiadnom prípade považovať za súčasť ich základného práva na súkromie. Otázkou verejného záujmu je preto slobodné získavanie informácií o spôsoboch, akým verejní činitelia vykonávajú na verejnosti svoje ústavné alebo zákonné právomoci. Verejní činitelia si musia byť vedomí toho, že budú vystavení pozornosti verejnosti a budú musieť akceptovať výkon práva na informácie zo strany verejnosti minimálne v tom rozsahu, v akom svoje ústavné alebo zákonné právomoci vykonávajú na verejnosti, resp. v styku s verejnosťou.”

Verejný činiteľ (policajt) je povinný strpieť zaznamenávanie výkonu svojej služobnej činnosti na obrazový alebo zvukový záznam. Policajt sa teda pri výkone služobného zákroku nemôže domáhať ochrany osobnosti a zakazovať komukoľvek, aby ho nahrával alebo zaznamenával. Tvrdenie, že bez súhlasu (alebo nebodaj akéhokoľvek úradného povolenia) nie je možné policajta zaznamenávať, nemá oporu v žiadnom právnom predpise.

Uvedené rozhodnutie Ústavného súdu SR jasne konštatuje, že je možné zaznamenávať bežnú služobnú činnosť verejných činiteľov. Takýto záznam môže mať podstatný význam pri preukazovaní možného protiprávneho postupu policajta. Rovnako bude mať význam pri preukazovaní, či sa policajt dopustil pri služobnom zákroku disciplinárneho deliktu, resp. nebodaj trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Naša advokátska kancelária LM legal so sídlom v Liptovskom Mikuláši poskytuje právnu pomoc aj v oblasti ochrany osobnosti fyzických osôb. Rovnako poskytujeme pomoc tým, ktorí boli na svojich právach a právom chránených záujmoch poškodení nesprávnym alebo nezákonným postupom orgánov verejnej moci. (http://lmlegal.eu/sluzby-2/)

Recent Posts

See All

Nezastavili ste na STOPke?

Stalo sa Vám niekedy, že Vás policajti obvinili zo spáchania priestupku napriek tomu, že ste si neboli vedomí žiadneho protiprávneho konania? Čo robiť v takom prípade? V zásade máte dve možnosti. Buď

Zákaz styku rodiča s dieťaťom

Právo styku rodiča s dieťaťom je jeho právom, ktoré mu vznikne v okamihu, keď je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča. Do doby, keď je dieťa v starostlivosti obidvoc

Vyživovacia povinnosť k plnoletým deťom

V zmysle ust. § 62 ods. Zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú n

Comments


bottom of page