top of page

Google vs. ochrana osobných údajov

Skúšali ste niekedy zadať svoje meno do internetového vyhľadávača? Boli by ste možno prekvapení, čo všetko Vám zobrazia výsledky vyhľadávania. V tejto súvislosti by som chcel poukázať na rozsudok Súdneho dvora EU týkajúceho sa ochrany osobných údajov z 13. 05. 2014.

Podľa uvedeného rozsudku, poskytovateľ internetového vyhľadávača je zodpovedný za spracovanie osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach uverejnených tretími osobami. V prípade, ak na základe zadania mena určitej osoby do vyhľadávača zobrazí vyhľadávač v zozname výsledkov odkaz na webovú stránku, ktorá obsahuje informácie o dotknutej osobe, predmetná osoba sa môže priamo obrátiť na poskytovateľa vyhľadávača (google), resp. na príslušné orgány, aby dosiahla odstránenie tohto odkazu zo zoznamu výsledkov. Uvedená skutočnosť vyplýva z rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González.

Rozsudok vychádza zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Predmetom uvedenej smernice je ochrana základných práv a slobôd fyzických osôb (najmä ich právo na súkromný život) pri spracovaní osobných údajov a súčasne odstránenie prekážok voľného pohybu týchto údajov.

Pre zaujímavosť si dovolím citovať z odôvodnenia rozsudku a stručne popísať skutkový stav:

dňa 5. marca 2010 pán Costeja González, španielsky štátny príslušník s bydliskom v Španielsku, podal na AEPD sťažnosť proti spoločnosti La Vanguardia Ediciones SL, ktorá vydáva denník rozširovaný na veľkom území, najmä v Katalánsku (Španielsko) (ďalej len „La Vanguardia“), ako aj proti Google Spain a Google Inc. Táto sťažnosť sa zakladala na tom, že v prípade, že používateľ internetu zadá meno pána Costeju Gonzáleza do vyhľadávača skupiny Google (ďalej len „Google Search“), objavia sa odkazy na dve stránky denníku La Vanguardia z 19. januára a 9. marca 1998, na ktorých sa nachádza oznam uvádzajúci meno pána Costeju Gonzáleza v súvislosti s predajom nehnuteľností na dražbe, ktorý súvisel s uplatnením záložného práva v rámci vymáhania dlhov vyplývajúcich zo sociálneho zabezpečenia.

Touto sťažnosťou pán Costeja González žiadal:

  • Aby sa vydavateľovi La Vanguardia nariadilo buď vymazať alebo zmeniť uvedené stránky, aby sa na nich už neobjavovali jeho osobné údaje, alebo aby tento využil niektoré nástroje poskytované vyhľadávačmi s cieľom chrániť tieto údaje,

  • Aby sa spoločnostiam Google Spain alebo Google Inc. nariadilo vymazať alebo skryť tieto osobné údaje, aby sa už neobjavovali vo výsledkoch vyhľadávania a v odkazoch na La Vanguardia.

AEPD zamietla uvedenú sťažnosť v časti, v ktorej smerovala proti vydavateľovi La Vanguardia, keďže sa domnievala, že tento uverejnil uvedené informácie v súlade s právnymi predpismi. Naopak, táto sťažnosť bola prijatá v časti, v ktorej smeruje proti spoločnostiam Google Spain a Google Inc. AEPD uložila týmto spoločnostiam, aby prijali nevyhnutné opatrenia na stiahnutie údajov zo svojich indexov a na znemožnenie prístupu k nim v budúcnosti.

Súdny dvor v tejto súvislosti konštatoval, že poskytovateľ vyhľadávača musí byť považovaný za „kontrolóra (prevádzkovateľa)“ spracovania v zmysle smernice, keďže je to práve on, kto stanovuje ciele a prostriedky tohto spracovania. Súdny dvor v tejto súvislosti zdôrazňuje, že keďže činnosť vyhľadávača doplňuje činnosť editorov webových stránok a môže významne ovplyvniť základné práva na súkromný život a na ochranu osobných údajov, poskytovateľ tohto vyhľadávača musí v rámci svojich zodpovedností, kompetencií zaručiť, že jeho činnosť spĺňa požiadavky smernice. Len týmto spôsobom totiž môžu záruky stanovené smernicou mať plný účinok a účinná a úplná ochrana dotknutých osôb (a najmä ich súkromného života) môže byť skutočne dosiahnutá.

Súdny dvor ďalej konštatuje, že google je (za určitých okolností) povinný odstrániť zo zoznamu výsledkov, ktoré sa zobrazia pri vyhľadávaní fyzickej osoby, odkazy na webové stránky uverejnené tretími osobami, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa danej osoby. Táto povinnosť vzniká aj za predpokladu, že toto meno a tieto informácie nie sú ešte predtým alebo súčasne vymazané z týchto webových stránok. Uvedenú povinnosť má google aj v prípade, ak je uverejnenie osobných údajov na vyhľadaných stránkach v súlade s právnymi predpismi.

Pre objasnenie je potrebné uviesť, že podľa Súdneho dvora spracovanie osobných údajov vykonané poskytovateľom vyhľadávača (googlom) umožňuje každému používateľovi internetu, ktorý uskutoční vyhľadávanie na základe zadania mena fyzickej osoby, aby získal prostredníctvom zoznamu výsledkov štruktúrovaný prehľad informácií týkajúcich sa tejto osoby. Tieto informácie sa potenciálne týkajú mnohých aspektov súkromného života a bez uvedeného vyhľadávača by pravdepodobne mohli byť len veľmi zložito vzájomne prepojené. Používatelia internetu môžu takto vytvoriť viac či menej podrobný profil vyhľadávaných osôb. Navyše účinok zásahu do práv určitej osoby sa znásobuje z dôvodu významnej úlohy internetu a vyhľadávačov v modernej spoločnosti, ktoré dávajú informáciám obsiahnutým v zoznamoch výsledkov všadeprítomný charakter.

Podľa Súdneho dvora, spracovanie osobných údajov, ktoré bolo pôvodne v súlade s právnymi predpismi, sa môže časom stať nezlučiteľným s touto smernicou, pokiaľ sa tieto informácie vzhľadom na všetky okolnosti charakterizujúce daný prípad javia ako neadekvátne, nerelevantné alebo neprimerané vo vzťahu k účelom ich spracovania a k uplynutému času.

V rámci posúdenia žiadosti podanej dotknutou osobou proti spracovaniu vykonanému poskytovateľom vyhľadávača treba najmä preskúmať, či táto osoba má právo na to, aby predmetné informácie týkajúce sa jej už v súčasnosti neboli prepojené s jej menom prostredníctvom zoznamu výsledkov zobrazeného v nadväznosti na vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania jej mena. Pokiaľ ide o takýto prípad, odkazy na webové stránky obsahujúce tieto informácie musia byť odstránené z tohto zoznamu výsledkov, ibaže by existovali osobitné dôvody ako úloha uvedenej osoby vo verejnom živote, ktoré by odôvodňovali prevažujúci záujem verejnosti na prístupe k týmto informáciám v rámci takéhoto vyhľadávania.

Dotknutá fyzická osoba môže adresovať takúto žiadosť priamo poskytovateľovi vyhľadávača, ktorý musí riadne preskúmať jej dôvodnosť. Pokiaľ prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, dotknutá osoba sa môže obrátiť na dozorný orgán alebo súdny orgán, aby uskutočnili nevyhnutné overenia a v nadväznosti na to nariadili tomuto prevádzkovateľovi konkrétne opatrenia.

Naša advokátska kancelária LM legal so sídlom v Liptovskom Mikuláši poskytuje právne služby aj v oblasti ochrany osobnosti. V prípade, ak máte pocit, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobnosti, resp. že niekto neoprávnene zasahuje do Váško práva na ochranu súkromia, radi Vám poskytneme kvalifikovanú právnu pomoc (http://lmlegal.eu/sluzby-2/).

Recent Posts

See All

Nezastavili ste na STOPke?

Stalo sa Vám niekedy, že Vás policajti obvinili zo spáchania priestupku napriek tomu, že ste si neboli vedomí žiadneho protiprávneho konania? Čo robiť v takom prípade? V zásade máte dve možnosti. Buď

Zákaz styku rodiča s dieťaťom

Právo styku rodiča s dieťaťom je jeho právom, ktoré mu vznikne v okamihu, keď je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča. Do doby, keď je dieťa v starostlivosti obidvoc

Vyživovacia povinnosť k plnoletým deťom

V zmysle ust. § 62 ods. Zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú n

Comments


bottom of page