top of page

Doručovanie písomností v súkromnom práve

Doručovanie písomností v súkromnom práve je na prvý pohľad jednoduchá a jednoznačná záležitosť. Častokrát sa však môžeme dostať do situácie, kedy si nie sme istí ako správne doručiť dôležitú písomnosť druhej zmluvnej strane a to najmä v prípade, ak táto prevzatie písomnosti obštruuje. Nie je výnimočná situácia, keď adresát zásielky túto odmieta prevziať domnievajúc sa, že jej neprevzatím nenastanú zamýšľané právne účinky doručovaného právneho úkonu (výpoveď, odstúpenie od zmluvy a pod.)

Je potrebné si uvedomiť, že súčasná právna úprava v občianskom a obchodnom zákonníku doručovanie písomností výslovne nerieši. V tejto súvislosti je nutné poukázať na častú chybu, ktorú ľudia robia, ak sa domnievajú, že na doručovanie v súkromnom hmotnom práve je možné použiť primerane ustanovenia procesného predpisu, ktorý upravuje tzv. fikciu doručenia pre prípad nepreberania zásielok. Medzi doručovaním podľa hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov je značný rozdiel najmä pokiaľ ide o účinnosť doručenia, zavŕšenie procesu doručenia a vyvolania zamýšľaných právnych následkov právneho úkonu. Podstatný rozdiel spočíva v určení okamihu, kedy sa určitá písomnosť považuje za doručenú, čo má vplyv najmä na určenie okamihu začatia plynutia lehôt a iných právnych skutočností.

Doručovanie jednostranných právnych úkonov sa vo všeobecnosti spravuje ustanovením § 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka. „Prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde.“ Pri hmotnoprávnych úkonoch sa teda nevyžaduje skutočné prevzatie doručovanej písomnosti adresátom. Účinnosť doručovaných jednostranných hmotnoprávnych úkonov (výpoveď, odstúpenie od zmluvy atď.) v súkromnom práve predpokladá, že prejav vôle dôjde do sféry (dispozície) adresáta. Týmto okamihom začína právny úkon pôsobiť voči druhej strane – odosielateľovi. Pod pojmom „dôjde do sféry“ je potrebné rozumieť objektívnu možnosť neprítomnej osoby oboznámiť sa s obsahom jej adresovaného právneho úkonu.

Všeobecnou požiadavkou toho, aby bolo možné písomnosť považovať za doručenú je, aby adresát mal objektívnu možnosť sa s touto oboznámiť. Pokiaľ je obsahom zásielky právny úkon, potom sa zásielka považuje za doručenú najmä jej prevzatím, ale aj vtedy, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s obsahom prejavu vôle v ňom vyjadrenej, t.j. akonáhle sa dostane prejav vôle do sféry jeho dispozície.

Pri interpretácii požiadavky o „doručení“ písomného vyhlásenia v zmysle ustanovenia § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka, je potrebné vziať zreteľ na právne účinky jednostranných adresných (adresovaných) právnych úkonov vyplývajúcich z ustanovení Občianskeho zákonníka § 43a ods. 2, vety prvej a § 45 ods. 1.; interpretácia procesných predpisov neprichádza do úvahy, tak ako to správne poznamenal odvolací súd. V zmysle týchto, prejav vôle vyjadrený jednostranným právnym úkonom pôsobí od doby, keď dôjde osobe, ktorej je určený. Prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde. (Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. januára 2011, sp. zn. 5 Cdo 129/2010 http://www.supcourt.gov.sk/data/att/1626_subor.pdf).

Zjednodušene teda možno považovať písomnosť za doručenú v okamihu, keď doručením listu obsahujúceho jednostranný právny úkon do bydliska adresáta prípadne do jeho poštovej schránky nadobudol adresát objektívnu príležitosť zoznámiť sa s obsahom zásielky. Pritom nie je podstatné, či sa adresát s obsahom zásielky aj skutočne oboznámil. Je potrebné si však uvedomiť, že v prípade sporu o doručení písomnosti bude dôkazné bremeno o doručení zaťažovať odosielateľa. Je preto vhodné, aby odosielateľ vhodným spôsobom doručenie zásielky adresátovi zdokumentoval, resp. Ju vedel relevantne preukázať.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa javí ako vhodné upraviť si v každom zmluvnom vzťahu spôsob doručovania písomností obsahujúcich jednostranné právne úkony (výpoveď, odstúpenie, uplatnenie práva na zaplatenie zmluvnej pokuty atď.) ako aj tzv. fikciu doručenia pre prípad nemožnosti doručiť písomnosť adresátovi (napr. zásielka sa považuje za doručenú okamihom doručenia oznámenia o neprevzatí zásielky adresátom v odbernej lehote a pod.).

Recent Posts

See All

Nezastavili ste na STOPke?

Stalo sa Vám niekedy, že Vás policajti obvinili zo spáchania priestupku napriek tomu, že ste si neboli vedomí žiadneho protiprávneho konania? Čo robiť v takom prípade? V zásade máte dve možnosti. Buď

Zákaz styku rodiča s dieťaťom

Právo styku rodiča s dieťaťom je jeho právom, ktoré mu vznikne v okamihu, keď je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča. Do doby, keď je dieťa v starostlivosti obidvoc

Vyživovacia povinnosť k plnoletým deťom

V zmysle ust. § 62 ods. Zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú n

Comments


bottom of page