top of page

Doménové mená vs. nekalosúťažné konanie

Počas mojej praxe som sa viackrát stretol s problémom označenia doménového mena, ktoré sa zhodovalo s označením iného doménového mena. Problematika doménových mien v kontexte s ochrannými známkami a súťažným právom je veľmi komplexná a zložitá a preto som sa rozhodol, že poukážem aspoň na niektoré základné aspekty, s ktorými sa môžu stretnúť bežní podnikatelia v rámci prevádzkovania svojich webstránok.

Doménové meno je unikátna adresa na internete. Slúži na identifikáciu zariadenia zapojeného do štruktúry počítačových sietí a komunikáciu s týmto počítačom. Zadanie doménového mena do prehliadača vedie k vyhľadaniu tzv. domovskej stránky.

Doménové mená sú častokrát chránené ochrannými známkami. V bežnom obchodnom styku sa však častejšie stretávame s doménovými menami, ktoré chránené nie sú a majú priamy vzťah k výrobkom a službám ponúkaným vlastníkom domény (podnikateľom). Pri registrácii doménových mien častokrát dochádza k vytváraniu domén, ktoré sú svojím označením podobné alebo zhodné (či už úmyselne alebo nie) s obchodným menom alebo doménou iného podnikateľa, predovšetkým priameho konkurenta.

Pri registrácii doménového mena je potrebné rešpektovať platné právne predpisy. Je potrebné, aby si podnikateľ v prípade pred podaním žiadosti o registráciu domény overil, či používaním zamýšľaného mena nezasiahne do práv tretích osôb. V prípade, ak tak podnikateľ nespraví, vystaví sa riziku možného sporu iniciovaného iným oprávneným užívateľom registrovaného doménového mena.

Doménové mená a ochrana hospodárskej súťaže

Pod hospodárskou súťažou sa rozumie súperenie subjektov v hospodárskom styku s cieľom predstihnúť iné subjekty a dosiahnuť hospodársky prospech. V hospodárskej súťaži môžu byť súťažitelia nielen s podobnými výrobkami či službami, ale aj s výrobkami a službami rozdielnymi. Fyzické i právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na hospodárskej súťaži, majú právo slobodne rozvíjať svoju súťažnú činnosť v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu a združovať sa na výkon tejto činnosti; sú však povinné pritom dbať na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže a nesmú účasť na súťaži zneužívať.

Obchodný zákonník upravuje viaceré skutkové podstaty nekalosúťažného konania. Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje. Z pohľadu mojej praxe sa v súvislosti s používaním doménových mien najčastejšie stretávam s tzv. vyvolaním nebezpečenstva zámeny.

Vyvolanie nebezpečenstva zámeny je konanie, ktorým podnikateľ použije pre seba označenie iného podnikateľa, resp. jeho doménového mena, ktoré tento podnikateľ oprávnene používa, ak je takéto konanie spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny u spotrebiteľa služby. Je potrebné si uvedomiť, že jednotlivé skutkové podstaty nekalosúťažného konania spolu častokrát veľmi úzko súvisia a preto vyvolanie nebezpečenstva zámeny môže niesť rovnako známky parazitovania na povesti iného podnikateľa.

O nekalosúťažné konanie pôjde vtedy, keď sú výsledky činnosti jedného podnikateľa využívané iným podnikateľom bez potrebného povolenia. V prípade doménových mien väčšinou ide o zneužívanie známych označení. Samotné zneužite máva podobu včlenenia takéhoto známeho označenie do vlastného doménového mena. Dôležité je, že súťažné právo priznáva ochranu aj bežným názvom výrobkov či označeniu služieb. Ochranu požívajú doménové mená aj vtedy, keď sa súťažiteľ pokúsi ťažiť z povesti iného doménového mena tým, že si zaregistruje zameniteľné doménové meno.

Pri nebezpečenstve zámeny je rozhodujúcim faktorom blízkosť označenia a zároveň aj blízkosť oblasti pôsobenia podniku (vyjadrená prostredníctvom obsahu webstránky). Spotrebitelia sa v mnohých prípadoch pri snahe o vyhľadanie konkrétneho dodávateľa na internete dostanú na webstránku konkurenčného podniku a často dospejú k presvedčeniu, že sa jedná o dodávateľa, ktorého pôvodne hľadali.

Silnými prvkami internetovej adresy, ktoré majú najdôležitejší význam pre posúdenie zameniteľnosti sú hlavne doménové meno druhého stupňa a subdomény. Pri skúmaní zameniteľnosti doménového mena platí, že pomlčka v doménovom mene neprispieva k rozlíšeniu (príklad: www.cocacola.com / www.coca-cola.com). Podobnosť nemožno vylúčiť ani pri zámene jedného písmena, pokiaľ sa jedná o obvyklý preklep.

Podľa konštantnej judikatúry, pri posudzovaní nebezpečenstva zámeny treba vždy vziať do úvahy spôsobilosť určitého označenia byť takým osobitým, odlíšiteľným od ostatných, aby vôbec bolo možné ustáliť stav vyvolania nebezpečenstva zámeny určitých označení. Musí ísť o individuálne označenie konkrétneho súťažiteľa. Označenie, ktoré je svojím významom predmetom všeobecného užívania a nie je individuálnym označením výrobkov konkrétneho súťažiteľa, nemôže byť predmetom ochrany proti nekalej súťaži.

Nekalosúťažným konaním nie je použitie označenia, ktoré už používa iný súťažiteľ, ale ktoré nemá rozlišovaciu schopnosť, pretože ide o označenie druhové a preto nespôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny alebo parazitovania na povesti (napr. www.ovocie.sk, www.počítače.sk atď.)

Aby bolo možné hovoriť o zameniteľnosti označenia podniku alebo domény z hľadiska nekalej súťaže, je potrebné, aby označenie podniku (domény) bolo dostatočne individualizované, t.j. musí mať nevyhnutnú mieru rozlišovacej spôsobilosti. Z konštantnej judikatúry vyplýva, že k právnej ochrane nie sú v zásade spôsobilé druhové označenia. Rozšíriteľnými a chrániteľnými sa stávajú až pripojením dostatočne silného individualizačného dodatku.

Ochrany pred neoprávneným používaním označenia podniku/domény sa môže domáhať iba ten, kto používa svoje označenie meno právom. Takáto ochrana nepatrí tomu, kto sám nepoužíva svoje obchodné meno oprávnene vzhľadom na všetky okolnosti daného prípadu a vzhľadom na časovú prioritu iného podnikateľa.

Dobrou radou pre podnikateľov, ktorí ponúkajú svoj tovar a služby cez internet je teda zaregistrovať si všetky možné variácie svojho doménového mena, aj keď ich nebudú vôbec využívať. Takto sa môžu vyhnúť zneužitiu ich doménového mena a parazitovaniu na ich povesti inými podnikateľmi. Taktiež je potrebné, aby si pri registrácii nového doménového mena podnikateľ overil, či rovnaké alebo obdobné doménové meno nie je už zaregistrované iným oprávneným užívateľom.

Ako advokát so sídlom v Liptovskom Mikuláši poskytujem právne služby aj v oblasti ochrany podnikateľov pred nekalosúťažným konaním. V prípade, ak máte pocit, že boli porušené Vaše práva súťažiteľa v hospodárskej súťaži, radi Vám poskytneme kvalifikovanú právnu pomoc (http://lmlegal.eu/sluzby-2/).

Recent Posts

See All

Nezastavili ste na STOPke?

Stalo sa Vám niekedy, že Vás policajti obvinili zo spáchania priestupku napriek tomu, že ste si neboli vedomí žiadneho protiprávneho konania? Čo robiť v takom prípade? V zásade máte dve možnosti. Buď

Zákaz styku rodiča s dieťaťom

Právo styku rodiča s dieťaťom je jeho právom, ktoré mu vznikne v okamihu, keď je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča. Do doby, keď je dieťa v starostlivosti obidvoc

Vyživovacia povinnosť k plnoletým deťom

V zmysle ust. § 62 ods. Zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú n

Comentários


bottom of page