top of page

Naša právnická kancelária s pôsobiskom v Liptovskom Mikuláši vznikla na základe spolupráce viacerých advokátov s cieľom poskytovať efektívnu a profesionálnu právnu pomoc. Kancelária je výsledkom niekoľkoročnej profesionálnej spolupráce medzi Mgr. Samuelem Dorociakom a JUDr. Petrom Jančim. Je to ideálna platforma pre realizáciu spoločných vízií a cieľov v oblasti práva.

Naším hlavným záujmom je nájsť praktické a rozumné riešenie pre našich klientov. Využívame proaktívne, logické a laterálne myslenie, ktoré je v súlade s poslaním advokácie.

Zameriavame sa najmä na poskytovanie právnej pomoci fyzickým osobám a obchodným spoločnostiam pri realizácii ich obchodných a investičných zámerov v rámci Slovenskej republiky aj v zahraničí. Naše služby poskytujeme v spolupráci s partnerskými právnickými kanceláriami nielen v Liptovskom Mikuláši, ale aj v celom území Slovenskej republiky.

Medzi našich klientov patria právnické osoby, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, orgány samosprávy a fyzické osoby pri ochrane a uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov.

Pri poskytovaní právnych služieb uplatňujeme kombináciu tradičného štandardu a moderného prístupu. Snažíme sa nielen splniť očakávania našich klientov, ale aj ich prekonať.

Náš tím

IMG_6671-scaled.jpg
Mgr. Samuel Dorociak

Mgr. Samuel Dorociak je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne dosiahol svoje vzdelanie v roku 2010. Počas jeho vysokoškolského štúdia získaval cenné skúsenosti v oblasti práva a obchodu v rôznych advokátskych kanceláriách a spoločnostiach.

Od roku 2010 pokračoval v získavaní profesionálnych skúseností ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JANČI & Partners s.r.o.

V rámci svojej práce sa Mgr. Samuel Dorociak zameriava na oblasť obchodného práva s dôrazom na rôzne obchodné transakcie, vrátane medzinárodných kontraktov. Okrem toho má skúsenosti aj v oblasti práva nehnuteľností, občianskeho práva a trestného práva.

Mgr. Samuel Dorociak je zapísaný v zozname advokátov a ovláda anglický jazyk.

Evka.jpg
JUDr. Eva Dorociaková

JUDr. Eva Dorociaková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde dosiahla vyznamenané ukončenie štúdia v roku 2009. Počas svojho vzdelávania absolvovala stáže na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Kanade.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pôsobila ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii JUDr. Milana Trnovského, kde získala vynikajúce skúsenosti v príprave zmlúv a iných právnych dokumentov, oblasti cenných papierov, investičných projektov a zastupovaní klientov pred súdmi a štátnymi orgánmi.

Momentálne sa špecializuje na oblasť rodinného a občianskeho práva s významnými skúsenosťami v oblasti územnej samosprávy. Má dokonalé znalosti anglického a nemeckého jazyka.

 

JUDr. Peter Janči
Partner
PJA.jpg

JUDr. Peter Janči je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia získal právnické skúsenosti v právnickej kancelárii G. Lehnert, k.s., kde pracoval od roku 2000. Od roku 2004 pôsobí ako advokát.

Počas svojej rozmanitej praxe sa špecializoval na oblasti obchodného a občianskeho práva, práva duševného vlastníctva a pracovného práva. Jeho klienti boli fyzické aj právnické osoby so slovenskou aj zahraničnou účasťou. Okrem toho má skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdnymi orgánmi a poskytovaním právneho poradenstva v oblasti práva nehnuteľností.

Jeho odborné záujmy a skúsenosti sa sústredia na obchodné právo, kde sa zameriava na právo obchodných spoločností a kontraktové právo, právo duševného vlastníctva, pracovné právo a právo nehnuteľností. Jeho odborné znalosti mu umožňujú poskytovať vynikajúce právne poradenstvo v oblasti zastupovania pozemkových spoločenstiev, urbárov a pozemkového práva.

 

JUDr. Peter Janči je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory a ovláda nemecký a anglický jazyk.

bottom of page